Thomson&Hall
Právní poradenství -Veřejné zakázky, Stavební právo
Projektový Management - Poradenství ve stavebnictví, Poradenství pro SVJ
Česky
English
Deutsch
Vyhledávání


Novinky

21.10.2010:

Spuštěny nové webové stránky.
Legistaliva

Stavební legislativa

Zákon 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon)

Novely Stavebního zákona:
 

169/2018 Sb.

225/2017 Sb.

193/2017 Sb.

205/2017 Sb.

194/2017 Sb.

183/2017 Sb.

264/2016 Sb.

298/2016 Sb.

91/2016 Sb.

39/2015 Sb.

257/2013 Sb.

350/2012 Sb.

142/2012 Sb., 167/2012 Sb.

420/2011 Sb.

281/2009 Sb.

424/2010 Sb.

227/2009 Sb.

379/2009 Sb.

345/2009 Sb.

223/2009 Sb.

191/2008 Sb.

68/2007 Sb.Prováděcí předpisy ke Stavebnímu zákonu:

270/2009 Sb. - o schválení Politiky územního rozvoje České republiky 2008

269/2009 Sb. - , kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

268/2009 Sb. - o technických požadavcích na stavby

146/2008 Sb. - o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

JC01/2008 - obecné povahy - změna č. 2 ÚPVÚC Českobudějovické sídelní regionální aglomerace

1/2008 (KM) - , kterým se odnímá působnost stavebního úřadu Obecnímu úřadu Lučina

1/2008 (KH) - o odejmutí působnosti stavebního úřadu Obecnímu úřadu Radvanice

ZP39/2007 - odboru řízení státní správy o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí

JC02/2007 - obecné povahy - změna č. 2 územního plánu velkého územního celku Táborsko

JC01/2007 - obecné povahy - změna č. 2 územního plánu velkého územního celku
Písecko-Strakonicko
526/2006 Sb. - , kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

503/2006 Sb. - o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

501/2006 Sb. - o obecných požadavcích na využívání území

500/2006 Sb. - o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

499/2006 Sb.- o dokumentaci staveb

498/2006 Sb.-o autorizovaných inspektorech


Veřejné zakázky legislativa:

Zákon o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb.

Novely:
 

287/2018 Sb.

368/2016 Sb.

183/2017 Sb.

147/2017 Sb.

o1/c126/2016 Sb.

 

Prováděcí předpisy k Zákonu o veřejných zakázkách:

vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, která vymezuje formuláře relevantní pro uveřejňování informací o veřejných zakázkách a způsoby jejich doručování provozovateli Věstníku veřejných zakázek.

vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jejímž prostřednictvím jsou vymezeny požadavky zadavatele na technické podmínky veřejných zakázek na stavební práce a stanoveny požadavky na obsah a rozsah dokumentace umožňující sestavení položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

vyhláška č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, která určuje výši paušálních nákladů řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Thomson&Hall
Právní poradenství -Veřejné zakázky, Stavební právo
Projektový Management - Poradenství ve stavebnictví, Poradenství pro SVJ
Thomson & Hall s.r.o.

Oldřichova 25/705
Praha 2
120 00
Česká Republika

Copyright 2009 - 2023 Thomson&Hall